Adwokat Tarnowskie Góry – Angelika Kubik Kancelaria Adwokacka

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Adwokat Angelika Kubik prowadząca działalność gospodarczą Kancelaria Adwokacka Angelika Kubik adres ul. Piastowska 19, 42-600 Tarnowskie Góry NIP 5742023944, numer telefonu 666-083-324, adres e-mail kancelaria@kubik-adwokat.pl.

II. Cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania czynności adwokackich, świadczenia usług doradczych.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych;
 • w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.

V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata.

W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: kancelaria@kubik-adwokat.pl, telefonicznie pod numerem 666-083-324 lub listownie na adres siedziby wskazany w punkcie I.

VIII. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

IX. Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. Wszelkie wiadomość e-mail kierowane na adres email: kancelaria@kubik-adwokat.pl niewiadomego pochodzenia są niezwłocznie usuwane bez ich otwierania oraz oznaczane jako wiadomości niepożądane. 
 2. Adwokat używa oryginalnego oprogramowania. 
 3. Adwokat udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w przypadku udzielenia pełnomocnictwa substytucyjnego lub udzielenia upoważnienia do zastępowania adwokata aplikantowi adwokackiemu lub aplikantowi radcowskiemu, którzy potwierdzają zapoznanie się z niniejszym dokumentem. 
 4. Przeglądu treści niniejszego dokumentu, który zostaje sporządzony w jednym egzemplarzu oraz wywieszony w siedzibie Kancelarii dokonuje się raz na kwartał celem weryfikacji aktualności jego postanowień. 

Dodatkowo stwierdza się, że adwokat : 

 1. zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze,
 2. zobowiązany jest do przestrzegania Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, 
 3. zobowiązany jest do postępowania zgodnego z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach  z dnia 16 listopada 2017r.  w przedmiocie procedury postępowania w przypadku przeszukania lokalu zawodowego lub prywatnego,  którym mogą znajdować się dokumenty i pisma zawierające informacje objęte tajemnicą adwokacką bądź obrończą wraz z instrukcją postępowania,
 4. zobowiązany jest do postępowania zgodnego z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach  z dnia 16 listopada 2017r. w przedmiocie powinności adwokata w przypadku czynności procesowych polegających na przesłuchaniu  adwokata w jakimkolwiek postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy , z którą to czynnością wiązać się może ryzyko ujawnienia tajemnicy zawodowej lub obrończej  wraz z instrukcją postępowania co również służy wywiązaniu się przez adwokata z obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.