Loading...
24 10, 2023

UBEZWŁASNOWOLNIENIE

2023-10-24T18:15:17+02:0024 października, 2023|

UBEZWŁASNOWOLNIENIE Ubezwłasnowolnienie polega na pozbawieniu osoby fizycznej zdolności do czynności prawnej na skutek orzeczenia sądu. Zdolność do czynności prawnej oznacza samodzielne dokonywanie czynności prawnej we własnym imieniu, czyli do składania i przyjmowania skutecznych oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustalenia stosunku prawnego. Jest to zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej poprzez nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań. Ubezwłasnowolnienie polega na pozbawieniu możliwości decydowania o sobie i swoim postępowaniu. Osoba ubezwłasnowolniona zostaje pozbawiona możliwości rozporządzania swoimi prawami. Dotyczy to w szczególności majątku, decydowaniu w przedmiocie leczenia oraz wyboru i wykonywania niektórych zawodów. Celem ubezwłasnowolnienia jest wyłącznie pomoc osobie [...]

3 03, 2023

Prawomocność a wykonalność wyroku

2023-10-24T18:10:34+02:003 marca, 2023|

Klauzula prawomocności Orzeczenie staje się prawomocne gdy nie przysługuje od niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego prawomocność orzeczeń stwierdza się na wniosek strony. Ustawodawca w żaden sposób nie ogranicza możliwości stwierdzenia prawomocności orzeczeń, w związku z tym należy uznać, że dopuszczalne jest stwierdzenie prawomocności, zarówno tych orzeczeń, które nadają się do wykonania w drodze egzekucji, jak również tych, które korzystają wyłącznie z cech skuteczności.  W myśl artykułu 365 § 1 kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i [...]

20 02, 2023

Nazwisko, zagadnienia prawne

2023-10-24T18:10:58+02:0020 lutego, 2023|

Nazwisko jest istotnym elementem, który jest integralnie i nierozerwalnie związany z każdą osobą. Towarzyszy nam od urodzenia aż do śmierci. Znajomość nazwiska pozwala nam określić pochodzenie każdego człowieka, ale także ustalić przynależność do określonej rodziny. Zgodnie z kodeksem cywilnym człowiek jest osobą fizyczną, a element który służy do indywidualizacji poszczególnych jednostek jest jej nazwisko. Szczegółowo tę kwestię określa art. 23 kodeksu cywilnego, który uznaje nazwisko za dobro osobiste każdego człowieka. Wynika z tego, że posiadanie nazwiska jest obowiązkowe. Nikt nie może żyć w społeczeństwie bez nazwiska. Nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego Osoby, które zamierzają zawrzeć ze sobą związek małżeński muszą [...]

23 07, 2022

Zniesienie współwłasności

2022-08-08T11:41:43+02:0023 lipca, 2022|

Adwokat Tarnowskie Góry - Kancelaria adwokacka Angelika Kubik Współwłasność- uwagi ogólne Zgodnie z przepisem art. 195 Kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może niepodzielnie przysługiwać kilku osobom (współwłasność). Współwłasność tę tworzy suma niewydzielonych fizycznie udziałów przysługujących każdemu ze współwłaścicieli. Ze względu na przysługujące wszystkim współwłaścicielom uprawnienie do posiadania i korzystania z całej rzeczy oraz konieczność współdecydowania w zarządzaniu rzeczą wspólną stan ten często bywa źródłem konfliktów.  W związku z powyższym przewidziany został środek mający na celu zniesienie stosunku prawnego pomiędzy współwłaścicielami- żądanie zniesienia współwłasności. Podstawę tego uprawnienia stanowi przepis art. 210 §1 zd.1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym Każdy ze [...]

14 07, 2022

NAGRYWANIE ROZMÓW BEZ WIEDZY I ZGODY ROZMÓWCY – CZY JEST LEGALNE?

2022-08-22T10:37:35+02:0014 lipca, 2022|

Bardzo często zastanawiamy się, czy możemy nagrywać rozmowę telefoniczną lub osobistą bez zgody i wiedzy rozmówcy. Pojawia się także pytanie - czy takie nagranie możemy wykorzystać oraz w jaki sposób? Czy nagrywanie rozmów jest karalne? Czy tak naprawdę, grozi nam odpowiedzialność karna za nagrywanie rozmowy telefonicznej, wykładu, czy zwykłej rozmowy z drugą osobą w kawiarni.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA Z punktu widzenia przepisów prawa karnego omawiana kwestia uregulowana została w przepisie art. 267 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, [...]

27 05, 2022

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

2022-05-31T10:57:28+02:0027 maja, 2022|

Definicja małżeństwa Obowiązujący obecnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji ustawowej pojęcia „małżeństwo”, jednak na podstawie jego przepisów oraz w oparciu o dorobek orzecznictwa i doktryny można przyjąć, że małżeństwo to trwały (choć nie nierozerwalny) i legalny związek kobiety i mężczyzny, zawarty z ich własnej woli, jako równoprawnych stron w celu wspólnego pożycia, realizacji dobra małżonków, dobra założonej rodziny i jej celów społecznych.  Sposoby zawarcia małżeństwa Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 k.r.o. małżeństwo zostaje zawarte kiedy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Stosownie natomiast [...]

3 04, 2022

Zasiedzenie

2022-05-31T11:15:47+02:003 kwietnia, 2022|

Adwokat Tarnowskie Góry - Kancelaria adwokacka Angelika Kubik  Zasiedzenie to jeden z przewidzianych przez prawo sposobów na uzyskanie prawa własności. Jest to instytucja o charakterze korygującym, co oznacza że jej celem jest ujednolicenie stanu faktycznego i prawnego, w sytuacji gdy występuje między nimi długotrwała niezgodność.  ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI Zgodnie z przepisem art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie), a po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze Zgodnie z zacytowanym powyżej [...]

6 03, 2022

Prawa nieletniej matki

2022-08-08T11:26:10+02:006 marca, 2022|

Adwokat Tarnowskie Góry - Kancelaria adwokacka Angelika Kubik W 2017 roku Polska znalazła się na 7. miejscu pod względem liczby urodzeń wśród małoletnich. Zgodnie z danymi udostępnionymi w 2020 roku przez Główny Urząd Statystyczny, w 2019 roku 2,2% matek miało poniżej 19 lat. Od 2008r. w statystykach tych widać znaczną tendencje spadkową. Pomimo tego, że coraz mniej kobiet znajduje się w takiej sytuacji, wciąż aktualnym i nierzadko sprawiającym trudności faktyczne jest temat praw nieletniej matki do dziecka.  Zgłoszenie urodzenia dziecka Pierwsza z problematycznych kwestii dotyczy zgłoszenia urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. W sytuacji nieletniej matki może to uczynić sama [...]

31 01, 2022

art. 27 kro – obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

2022-11-17T20:01:35+01:0031 stycznia, 2022|

Adwokat Tarnowskie Góry - Kancelaria adwokacka Angelika Kubik Zgodnie z przepisem art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Zakres obowiązków wynikających z art. 27 kro Wraz z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustrój rodzinno-prawny, który kwalifikowany jest jako pewnego rodzaju stosunek cywilnoprawny przez co od chwili zawarcia małżeństwa małżonkowie zobowiązani są [...]

16 01, 2022

ALIMENTY

2022-05-31T10:59:36+02:0016 stycznia, 2022|

Adwokat Tarnowskie Góry - Kancelaria adwokacka Angelika Kubik Obowiązek alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny jest jedną z instytucji prawa rodzinnego, której celem jest zapewnienie środków utrzymania oraz wychowania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Środki te mają służyć przede wszystkim zapewnieniu mieszkania, wyżywienia, odzieży, a dopiero w dalszej kolejności zaspokojeniu potrzeb wyższego rzędu (m.in. kulturalnych). Co istotne, realizacja obowiązku alimentacyjnego może polegać na dostarczaniu tych środków w naturze lub przyjmować formę określonej kwoty pieniężnej. Podstawą obowiązku alimentacyjnego jest zawarcie małżeństwa (pomiędzy małżonkami), urodzenie (pomiędzy rodzicami a dziećmi) lub przysposobienie (pomiędzy przysposobionym a przysposabiającym). Co ciekawe, powstanie tego [...]