Loading...
23 07, 2022

Zniesienie współwłasności

2022-08-08T11:41:43+02:0023 lipca, 2022|

Adwokat Tarnowskie Góry - Kancelaria adwokacka Angelika Kubik Współwłasność- uwagi ogólne Zgodnie z przepisem art. 195 Kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może niepodzielnie przysługiwać kilku osobom (współwłasność). Współwłasność tę tworzy suma niewydzielonych fizycznie udziałów przysługujących każdemu ze współwłaścicieli. Ze względu na przysługujące wszystkim współwłaścicielom uprawnienie do posiadania i korzystania z całej rzeczy oraz konieczność współdecydowania w zarządzaniu rzeczą wspólną stan ten często bywa źródłem konfliktów.  W związku z powyższym przewidziany został środek mający na celu zniesienie stosunku prawnego pomiędzy współwłaścicielami- żądanie zniesienia współwłasności. Podstawę tego uprawnienia stanowi przepis art. 210 §1 zd.1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym Każdy ze [...]

14 07, 2022

NAGRYWANIE ROZMÓW BEZ WIEDZY I ZGODY ROZMÓWCY – CZY JEST LEGALNE?

2022-08-22T10:37:35+02:0014 lipca, 2022|

Bardzo często zastanawiamy się, czy możemy nagrywać rozmowę telefoniczną lub osobistą bez zgody i wiedzy rozmówcy. Pojawia się także pytanie - czy takie nagranie możemy wykorzystać oraz w jaki sposób? Czy nagrywanie rozmów jest karalne? Czy tak naprawdę, grozi nam odpowiedzialność karna za nagrywanie rozmowy telefonicznej, wykładu, czy zwykłej rozmowy z drugą osobą w kawiarni.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA Z punktu widzenia przepisów prawa karnego omawiana kwestia uregulowana została w przepisie art. 267 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, [...]

27 05, 2022

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

2022-05-31T10:57:28+02:0027 maja, 2022|

Definicja małżeństwa Obowiązujący obecnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji ustawowej pojęcia „małżeństwo”, jednak na podstawie jego przepisów oraz w oparciu o dorobek orzecznictwa i doktryny można przyjąć, że małżeństwo to trwały (choć nie nierozerwalny) i legalny związek kobiety i mężczyzny, zawarty z ich własnej woli, jako równoprawnych stron w celu wspólnego pożycia, realizacji dobra małżonków, dobra założonej rodziny i jej celów społecznych.  Sposoby zawarcia małżeństwa Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 k.r.o. małżeństwo zostaje zawarte kiedy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Stosownie natomiast [...]

3 04, 2022

Zasiedzenie

2022-05-31T11:15:47+02:003 kwietnia, 2022|

Adwokat Tarnowskie Góry - Kancelaria adwokacka Angelika Kubik  Zasiedzenie to jeden z przewidzianych przez prawo sposobów na uzyskanie prawa własności. Jest to instytucja o charakterze korygującym, co oznacza że jej celem jest ujednolicenie stanu faktycznego i prawnego, w sytuacji gdy występuje między nimi długotrwała niezgodność.  ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI Zgodnie z przepisem art. 172 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie), a po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze Zgodnie z zacytowanym powyżej [...]

6 03, 2022

Prawa nieletniej matki

2022-08-08T11:26:10+02:006 marca, 2022|

Adwokat Tarnowskie Góry - Kancelaria adwokacka Angelika Kubik W 2017 roku Polska znalazła się na 7. miejscu pod względem liczby urodzeń wśród małoletnich. Zgodnie z danymi udostępnionymi w 2020 roku przez Główny Urząd Statystyczny, w 2019 roku 2,2% matek miało poniżej 19 lat. Od 2008r. w statystykach tych widać znaczną tendencje spadkową. Pomimo tego, że coraz mniej kobiet znajduje się w takiej sytuacji, wciąż aktualnym i nierzadko sprawiającym trudności faktyczne jest temat praw nieletniej matki do dziecka.  Zgłoszenie urodzenia dziecka Pierwsza z problematycznych kwestii dotyczy zgłoszenia urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. W sytuacji nieletniej matki może to uczynić sama [...]

31 01, 2022

art. 27 kro – obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

2022-11-17T20:01:35+01:0031 stycznia, 2022|

Adwokat Tarnowskie Góry - Kancelaria adwokacka Angelika Kubik Zgodnie z przepisem art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Zakres obowiązków wynikających z art. 27 kro Wraz z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustrój rodzinno-prawny, który kwalifikowany jest jako pewnego rodzaju stosunek cywilnoprawny przez co od chwili zawarcia małżeństwa małżonkowie zobowiązani są [...]

16 01, 2022

ALIMENTY

2022-05-31T10:59:36+02:0016 stycznia, 2022|

Adwokat Tarnowskie Góry - Kancelaria adwokacka Angelika Kubik Obowiązek alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny jest jedną z instytucji prawa rodzinnego, której celem jest zapewnienie środków utrzymania oraz wychowania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Środki te mają służyć przede wszystkim zapewnieniu mieszkania, wyżywienia, odzieży, a dopiero w dalszej kolejności zaspokojeniu potrzeb wyższego rzędu (m.in. kulturalnych). Co istotne, realizacja obowiązku alimentacyjnego może polegać na dostarczaniu tych środków w naturze lub przyjmować formę określonej kwoty pieniężnej. Podstawą obowiązku alimentacyjnego jest zawarcie małżeństwa (pomiędzy małżonkami), urodzenie (pomiędzy rodzicami a dziećmi) lub przysposobienie (pomiędzy przysposobionym a przysposabiającym). Co ciekawe, powstanie tego [...]

9 12, 2021

Kim jest doradca tymczasowy w sprawie o ubezwłasnowolnienie

2022-05-31T11:01:30+02:009 grudnia, 2021|

Adwokat Tarnowskie Góry - Kancelaria adwokacka Angelika Kubik Instytucja doradcy tymczasowego została stworzona dla ochrony osoby pełnoletniej , wobec której toczy się postępowanie o jej ubezwłasnowolnienie lub dla ochrony jej mienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami doradca tymczasowy może zostać ustanowiony przez sąd z urzędu bądź na wniosek uczestnika postępowania. Co istotne, wniosek o ustanowienia doradcy tymczasowego może zostać złożony na każdym etapie postępowania tzn. zarówno przy jego wszczęciu, w trakcie trwania bądź przed sądem drugiej instancji. Przesłanka ustanowienia doradcy tymczasowego Przesłanką ustanowienia doradcy tymczasowego jest konieczność ochrony osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie lub jej mienia. Jak wynika z postanowienia [...]

19 10, 2021

Sprzedaż alkoholu przez Internet

2022-11-17T19:58:13+01:0019 października, 2021|

Adwokat Tarnowskie Góry - Kancelaria adwokacka Angelika Kubik Zagadnienia dotyczące m.in. reglamentacji sprzedaży napojów alkoholowej, a także zasad tej sprzedaży znajdują swoją podstawę w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kwestia sprzedaży napojów alkoholowych przez Internet nie została dotychczas uregulowana, w chwili obecnej mamy lukę w prawie. Co za tym idzie to czy sprzedaż przez Internet jest legalna czy nie możemy analizować na podstawie wydawanych dotychczas orzeczeń sądów administracyjnych w takich sprawach. Dotychczasowe orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje, że sąd ten stoi na jednoznacznym stanowisku nielegalności sprzedaży napojów alkoholowych przez Internet. Najważniejszym [...]

20 09, 2021

Ustalenie ojcostwa

2022-11-17T19:56:34+01:0020 września, 2021|

Adwokat Tarnowskie Góry - Kancelaria adwokacka Angelika Kubik Ustalenie kto jest ojcem dziecka stanowi istotny element określenia jego stanu cywilnego oraz członków jego najbliższej rodziny. W zależności od tego, czy dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa czy też jest dzieckiem pochodzącym ze związku pozamałżeńskiego, ustalenie ojcostwa oparte jest na innych przesłankach.  Obowiązujący obecnie Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje na trzy sposoby ustalenia ojcostwa: domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki; uznanie ojcostwa przez mężczyznę, od którego dziecko pochodzi oraz  sądowe ustalenie ojcostwa O ile pierwszy ze wskazanych sposobów odnosi się do dziecka małżeńskiego, o tyle pozostałe dwa dotyczą dziecka pozamałżeńskiego. [...]