Loading...
Usługi prawne2022-05-31T09:58:12+02:00

Kancelaria zapewnia profesjonalną obsługę prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym na każdym etapie postępowania sądowego, postępowania wykonawczego czy egzekucyjnego, a także wspiera i reprezentuje klientów w trakcie negocjacji, mediacji czy wymiany korespondencji przedprocesowej. Kancelaria służy klientom pomocą również w kontaktach z urzędami i instytucjami państwowymi, udziela porad prawnych oraz sporządza pisma procesowe, umowy i opinie prawne.

Naszą domeną jest rzetelność oraz zaangażowanie w powierzone sprawy, a najważniejszym celem skuteczność i zadowolenie klienta ze świadczonych przez nas usług. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, poszukując rozwiązań najbardziej korzystnych dla klienta. Pozostajemy z klientem w stałym kontakcie, informując na bieżąco o stanie jego sprawy. Zapewniamy pełną poufność powierzonych nam spraw.

Zakres świadczonych usług

Prawo karne i prawo wykroczeń2023-05-10T13:58:59+02:00

Kancelaria adwokacka Angelika Kubik oferuje świadczenie pomocy prawnej, a także zastępstwo procesowe obejmujące:
• pełnienie funkcji obrońcy podejrzanego/oskarżonego/skazanego w sprawach karnych oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
• pełnienie funkcji pełnomocnika pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego
• sporządzanie subsydiarnych lub prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych w toku postępowania karnego
• pomoc w uzyskaniu odroczenia wykonania kary, zawieszenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia, przerwy w odbywaniu kary, zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Prawo cywilne2023-05-10T14:00:23+02:00

Kancelaria adwokacka Angelika Kubik oferuje świadczenie pomocy prawnej, a także zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in.:
• z zakresu prawa rzeczowego: zasiedzenie, służebności (w tym służebność przesyłu), podział majątku, zniesienie współwłasności, ochrona własności i ochrona posiadania
• sporów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych
• roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym z tytułu tzw. błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych czy naruszenia dóbr osobistych
• sporządzania pism procesowych, pozwów, apelacji, kasacji, zażaleń, a także projektów umów

Prawo rodzinne i opiekuńcze2019-09-09T15:22:30+02:00

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej, a także zastępstwo procesowe w sprawach:
• o rozwód i separację
• o alimenty
• o kontakty z dziećmi
• o podział majątku
• w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej
• o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
• o ubezwłasnowolnienie

Prawo spadkowe2019-09-09T15:22:45+02:00

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej, a także zastępstwo procesowe w sprawach:

• o stwierdzenie nabycia spadku
• o dział spadku
• o zachowek
• dziedziczenia testamentowego

Prawo medyczne2019-09-09T15:22:58+02:00

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej:
• lekarzom oraz podmiotom świadczącym usługi medyczne w sprawach odpowiedzialności (w tym karnej) za błędy w sztuce lekarskiej
• pacjentom w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody spowodowane błędami medycznymi
– pacjentom w realizacji zagwarantowanych im ustawowo praw, w tym prawa do dokumentacji medycznej

Prawo pracy2019-09-09T15:23:15+02:00

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla pracodawców, wspomagając pracodawców w całej procedurze związanej ze stosunkiem pracy (w tym bieżące doradztwo, sporządzanie pism, udział w negocjacjach czy mediacji), a także w zakresie sporów z pracownikami po ustaniu stosunku pracy.

Kancelaria oferuje także świadczenie pomocy prawnej pracownikom w sporach z pracodawcami w sprawach:
• o zapłatę zaległego wynagrodzenia
• o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wypowiedzenia stosunku pracy lub rozwiązania tego stosunku bez zachowania okresu wypowiedzenia
• o odszkodowanie z tytułu mobbingu lub dyskryminacji

Prawo administracyjne2019-09-09T15:23:40+02:00

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie:
• doradztwa oraz sporządzania opinii prawnych z dziedziny prawa administracyjnego materialnego oraz procedury administracyjnej
• sporządzania oraz składania wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych oraz odwołań od decyzji organów administracji i zażaleń na postanowienia wydawane w toku postępowania administracyjnego, a także skarg i skarg kasacyjnych do sądów administracyjnych
• reprezentacji w postępowaniach administracyjnych
• występowania o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej

Upadłość konsumencka2019-09-09T15:23:57+02:00

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej, a także zastępstwo procesowe w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Windykacja należności2023-05-10T13:21:00+02:00

Kancelaria adwokacka Angelika Kubik oferuje świadczenie pomocy prawnej w sprawach:
• sporządzania wezwań do zapłaty, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, uczestnictwa w negocjacjach przedprocesowych oraz w mediacji, sporządzania oraz opiniowania projektów ugód
• uzyskiwania tytułów wykonawczych
• sporządzania wniosków o egzekucję, a także reprezentowania klientów w postępowaniach egzekucyjnych

Prawo gospodarcze i obsługa firm2023-05-10T13:15:50+02:00

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek osobowych oraz spółek kapitałowych. Obsługa prawna obejmuje:
• bieżące doradztwo prawne, w tym także sporządzanie opinii prawnych
• sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych
• sporządzanie pism procesowych i przedprocesowych
• reprezentacja przedsiębiorcy przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami
• udział w negocjacjach i mediacji
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
• windykacja należności

Misja

Misją naszej Kancelarii jest niesienie profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej wszędzie tam, gdzie ta pomoc jest potrzeba.

Jak trafnie stwierdził niemiecki pisarz i poeta, Bertolt Brecht: „Kto walczy, może przegrać. Kto nie walczy, już przegrał.

Kierując się w naszej pracy zacytowanymi powyżej słowami, wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie, zawsze podejmujemy walkę o ochronę interesów naszych klientów, których zadowolenie jest dla nas najważniejsze.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest z klientem indywidualnie oraz zależy od rodzaju powierzanej sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz nakładu pracy koniecznego dla jej załatwienia.

Proponujemy rozliczenia w formie:

• wynagrodzenia ryczałtowego, które obejmuje z góry ustalone wynagrodzenie za analizę i prowadzenie sprawy; forma preferowana dla klientów indywidualnych,
• wynagrodzenia godzinowego, w którym wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zleconego zadania; forma preferowana dla firm,
• stałej współpracy, która polega na ustaleniu miesięcznej wysokości wynagrodzenia w zamian za kompleksową obsługę prawną w określonym wymiarze (zazwyczaj godzinowym), gdzie stawka godzinowa przyjmuje preferencyjną wysokość ze względu na stały charakter zlecenia; forma preferowana dla firm;

Profesjonalizm w szerokim zakresie świadczonych przez nas usług gwarantuje współpraca Kancelarii z szeregiem doświadczonych prawników o różnych specjalizacjach, tj.:

• Adwokat Agata Górnik oraz Adwokat i doradca restrukturyzacyjny Iwona Labisz- Chudzik z Kancelarii adwokackiej Labisz i Górnik w Katowicach
• Adwokat Tomasz Gurdek z Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
• Adwokat Ewa Śliwoń z Kancelarii Adwokackiej w Bytomiu
• Adwokat Piotr Capiński z Kancelarii Adwokackiej w Krakowie